• Historia szkoły

    • Historia szkoły w Czarnolesie

                 Historia szkoły sięga początków XX wieku. W roku 1919 dzięki staraniom mieszkańców wsi została otwarta jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna.

                Losy szkoły były różne. Zmieniały się budynki, jej dyrektorzy i pracownicy.

                Przez wiele lat nauka odbywała się w wynajętych prywatnych domach. Dopiero w 1930 roku mieszkańcy wsi, za namową Stanisława Zawadzkiego - właściciela tutejszego majątku i przy dużym zaangażowaniu kierownika szkoły Józefa Wieraszki, podjęli się wybudowania nowego budynku szkoły w Czarnolesie. W tym celu opodatkowali się w kwocie 3 zł od morgi, co dało sumę 4000 zł. Dodatkowe fundusze uzyskano także z Wydziału Powiatowego w Kozienicach, Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego i Zarządu Gminy Policzna.

                 Już w 1933 roku oddano do użytku jedną salę lekcyjną i kancelarię.

                 Od 1933 r. kierownikiem szkoły był Antoni Jaworski. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu mieszkańców Czarnolasu, którzy przy budowie społecznie wykonywali wszelkie prace, szkołę (całkowicie wykończoną) oddano do użytku w 1935 r. Nowy budynek mieścił sale lekcyjne, kancelarię i na piętrze dwa mieszkania dla nauczycieli. W tym czasie była to już szkoła czteroklasowa. W roku szkolnym 1935/1936 do szkoły uczęszczało 148 uczniów. Pracowało wtedy czworo nauczycieli. Szkoła organizowała dla starszej młodzieży (14-21 lat) kursy dokształcające w zakresie 3-4 klas szkoły powszechnej. Ze względu na dużą ilość chętnych organizowano je kilka razy do roku. Naukę prowadzili społecznie miejscowi nauczyciele.

                 Szkoła nie przerwała działalności w latach okupacji hitlerowskiej mimo częstych zmian nauczycieli.

                W 1946 r. z inicjatywy nauczyciela Stanisława Jagielskiego przy szkole powstało Koło Młodzieży Polskiej Czerwonego Krzyża, skupiające około 100 członków. Organizowano akcje higieniczne i charytatywne, które objęły najuboższych w okolicy. W 1949 r. w szkole otwarty został gminny punkt biblioteczny.

                 Do 1956 r. szkołą kierowali: Eugienia Kowalewska, Mieczysław Kotulski, Józef Mędrzak. Ten ostatni pełnił również funkcję Gminnego Inspektora Pedagogicznego do walki z analfabetyzmem. Swoim zaangażowaniem w sprawy szkoły zdobył uznanie nauczycieli, rodziców i władz oświatowych. W roku szkolnym 1955/1956 kierownikiem placówki została Zofia Golak. We wrześniu 1956 r. kierownictwo, już wówczas szkoły siedmioklasowej, objął Tadeusz Mazurkiewicz. Kolejnymi kierownikami i dyrektorami szkoły byli: Julian Mizak, Zdzisław Kitliński, Mieczysława Wolszczak, Czesław Kamionka, Krystyna Ruszak.

                 Od 1966 r. czarnoleska placówka była już szkołą ośmioklasową. Ze względu na trudności lokalowe nauka odbywała się w klasach łączonych. Nadto lekcje odbywały się również w wynajętych izbach domów prywatnych.  W 1988 r., po latach starań, Czarnolas doczekał się otwarcia nowoczesnego budynku szkolnego. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa, które razem z GS w Policznie pokryło 20% kosztów tej inwestycji. W jasnych i przestronnych pomieszczeniach nowego budynku uczniowie znaleźli lepsze warunki do nauki. Obok nowego budynku szkolnego została wybudowana sala gimnastyczna z dodatkowymi izbami lekcyjnymi. Szkoła w Czarnolesie posiada dobrą bazę lokalową: 11 izb lekcyjnych, sale gimnastyczną, świetlicę ze stołówką, kuchnię z zapleczem i bibliotekę. Tu zorganizowano pierwszą na terenie gminy pracownię informatyczną.

              Z chwilą wybudowania nowej szkoły stary gmach oddano na potrzeby przedszkola. W 1999 r. obie placówki połączono razem i utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Czarnolesie, który w 2001 r. przemianowano na Zespół Szkolno-Przedszkolny.

                 W latch 2000 - 2020 roku dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego była mgr Justyna Mierzejewska-Figura. Od września 2020 funkcję dyrektora pełni mgr Dorota Maciejczyk.  Aktualnie w szkole jest zatrudnionych 24 nauczycieli. W ośmiu oddziałach  kl. I – VIII uczy się 140 uczniów. Cały zespół nauczycieli wkłada wiele wysiłku w poprawę bazy dydaktycznej, urządzanie sal lekcyjnych i utrzymanie wyników nauczania na dobrym poziomie. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w życiu kulturalnym szkoły i wsi. Uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: chór, zajęcia z edukacji teatralnej i medialnej,  nauka pływania, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe.

                W czerwcu 2005 roku na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego szkoła otrzymała imię Jana Kochanowskiego.

     W sierpniu 2020 roku świętowaliśmy 100-lecie istnienia szkoły w Czarnolesie (foto relacja w sekcji "warto zajrzeć")